حضور 2 ورزشکار گلستانی در تیم ملی والیبال کارگری کشور