لزوم سرمایه‌گذاری در بوستان ملی باباامان برای جذب گردشگر