فانی: پنج هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد