تدابیرعجیب‌دولت‌ضداسلامی‌تاجیکستان/ريش‌ مردان،حجاب‌زنان و اسامی‌اسلامی، ممنوع!