سعی میکنم احساساتی نشوم/ می خواهم در بازی های باقی مانده برای تیم مفید باشم