دستیابی به منشور اخلاقی در گرو شناخت مواعظ دینی است