رویترز: یک مسئول ایرانی ملک سلمان را “خائن”‌ توصیف کرد