شش هزارتن ماهی درقفس در دریاهای جنوب وشمال کشور تولید می شود