اشغال سرزمین فلسطین یادآور ستمی بزرگ علیه جهان اسلام است/ برنابودی اسرائیل تاکید می کنیم