سي ان ان: اعراب ناامید از آمریکا در کمپ دیوید شرکت کردند