عراقچی: نگارش متن نهایی به این زودی تمام نمی شود/ اختلافات زیاد است