فانی: 5 هزار نفر امسال در آموزش و پرورش کشور استخدام می شوند