واشنگتن:‌ موضوع جلسه صبح اوباما و رهبران شورای خلیج (فارس) فقط درباره ایران بود