فروشندگی در زیرزمین تهران/ هر فروشنده مترو روزانه چقدر درآمد دارد؟