بخشدار : ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی بخش خلجستان قم ضروری است