خانواده مجرم فراری مامور پلیس را با گلوله زخمی کردند