عراقچي: اختلافات زياد است؛کار به اين زودي تمام نمي‌شود