هدایتی:با قدرت در مزایده چهارم شرکت می کنیم/امیدوارم فردا روز ما باشد