سرمازدگی 10 هزار میلیارد ریال به کشاورزان کشور خسارت زد