اسکوچیچ:دو سال در ایران دوام آوردم؛ دو سال دیگر هم می‌مانم