رفع تحریم ها فرصت سرمایه گذاری خارجی در ایران را فراهم می کند