ناداوری ها مانع از ادامه روند رو به رشد صبای قم در نیم فصل دوم شد