شهرداری بناب توجه ویژه ای به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی دارد