سهامداران : چرا وزارت ارتباطات دانشکده مخابرات را تصرف کرده است؟