حضور کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در ایران 8 برابر شد