فرماندار سقز: ارتشیان تیر خلاص را به نظام شاهنشاهی زدند