نوری فر: پرسپولیسی‌ها می‌خواهند بر جریان داوری دربی ۸۰ تاثیر بگذارند