مرکز آمار فلسطین: 12 میلیون فلسطینی در سراسر دنیا ...