عالی پور و خدابخشی از دست یابی به نشان فالینگ تارگت بازماندند