موجی عظیم از تروریسم منطقه خاورمیانه را در برگرفته است