گزارش تصویری// تجمع جامعه بسیج پزشکی مقابل دفتر سازمان ملل درحمابت از مردم بمن