پرسپولیسی‌ها می‌خواهند بر جریان داوری دربی 80 تاثیر بگذارند