اینجا کرمانشاه، نفس ها تنگ است/ میهمانی که با ابتکار دولت میزبان مرزنشینان شد