معاون سیاسی وزیر کشور: رعایت بی طرفی رویکرد مهم دولت در انتخابات است