فعال بحرینی: دخالت عربستان، لکه ننگی برای منطقه است