ریزگردها این جا، آنجا، همه جا!/ میهمانی که با ابتکار دولت میزبان مرزنشینان شد