دلیل برکناری مدیرعامل مخابرات و تحریم دولت مشخص شد