معاون الوفاق بحرين: ما براساس منافع بحرین عمل می کنیم