حجی زواره دومین طلا را به اردوی ایران آورد/حریف ازبک دوباره زانو زد