گزارش کامل کنفرانس خبری منصوریان / فردا یار دوازدهم تراکتور را امیدوارم نبینیم