پیش بینی دربی با پیشکسوتان(4)/ نکیسا: دوست دارم تیم محبوبم پرسپولیس، برنده این بازی باشد