قلعه نویی شعارهای علیه خود را طبیعی و خود جوش خواند