فشارهای بین المللی به خاطر نفس اعدام نیست/مجامع بین المللی مخالفان خود را به بدتر از اعدام محکوم می ک