دعوت نامه مراسم اختصاصی ۱۲ خرداد هواوی در نیویورک ارسال شد