سبک دست: یک میلیارد می دهیم اما بعد از دربی/ تصمیمم برای شرکت نکردن مزایده تغییری نکرده است