پیش بینی دربی با پیشکسوتان(3)/ یوسفی: دربی از قواعد رایج پیروی نمی کند