درخواست کمک فوری سوریه از جامعه جهانی برای نجات آثار باستانی این کشور