مترجم همزمان اسکایپ در اختیار همه کاربران قرار گرفت