عراقچی: دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی طبق پروتکل الحاقی امکان پذیر است