عارف:امسال‌نمایشگاه‌کتاب مورد توجه جدی‌تر مردم قرار گرفته است